Жадівський ЗСО І-ІІІ ступенів імені Т. Г. Шевченка

 Вітаю Вас  Гость | Группа "Гости"

Наша адреса:
Чернігівська обл.
Новгород-Сіверський р-н.
с. Жадове вул. Центральна, 28
Жадівський ЗСО І-ІІІ ступенів
імені Т. Г. Шевченка
телефон: 2-34-86
Ел. пошта:
Жадівський ЗСО І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка
До 75 річниці Перемоги
 До 75 річниці Перемоги
Дистанційне навчання
 Дистанційне навчання
Меню сайту
Знайти на сайтi
Профiль
Четвер
28.09.2023
18:53

                         
               
               
     
Статистика

Всього користувачів: 2515

Нових за місяць: 0

Нових за тиждень: 0

Нових вчора: 0

Нових сьогодні: 0


Статистика материалов:

Новин: 319
Фотографій: 4499
Коментарів: 20

Зараз на сайті: 1
Невідомих: 1
Користувачів сайту: 0


Міні-Чат
Погода
Жадово 
Свята України
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Сайти ЗЗСО району
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 


Вихователь ГПД


Вітаємо Вас на офіційному сайті Жадівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка Семенівської міської ради!

    

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ВИХОВАТЕЛЯ ГПД

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вихователя. Під час скла­дання інструкції враховано також рекомендації організації служби охорони праці в навчальних закладах Міністерства освіти та науки України.

1.2.  Вихователь призначається на посаду і звільняється з неї директором школи.

1.3.  Вихователь повинен мати повну або базову вищу педагогічну освіту (без вимог до стажу педагогічної роботи).

1.4. Вихователь підпорядковується безпосередньо заступ­нику директора школи з виховної роботи.

1.5.  У своїй діяльності вихователь керується Конститу­цією і законами України, Наказами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; прави­лами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипо­жежного захисту, а також Статутом і локальними правовими актами школи (у тому числі Правилами внутрішнього тру­дового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, даною інструкцією), трудовим договором (контрактом). Ви­хователь дотримується Конвенції про права дитини.

 

2.  ФУНКЦІЇ

Основними напрямами діяльності вихователя є:

2.1.  Опікування учнями, їх виховання і нагляд за ними під час їхнього перебування у виховних групах школи.

2.2.  Організація і проведення позаурочної навчальної ро­боти в закріпленій за ним групі.

 

3.  ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

Вихователь виконує такі посадові обов'язки:

3.1.  Планує, організовує та здійснює виховання учнів.

3.2.  Проводить повсякденну роботу, яка забезпечує ство­рення умов для соціально-психологічної реабілітації учнів, їх соціальної та трудової адаптації.

3.3.  Використовує різноманітні прийоми, методи і засоби виховання та навчання школярів.

3.4.  Планує і проводить з учнями корекційно-розвивальну роботу на основі вивчення їхніх індивідуальних особли­востей.

3.5.  Спільно з медичними працівниками забезпечує збе­реження і зміцнення здоров'я учнів, здійснює заходи, які сприяють їхньому психофізіологічному розвитку.

3.6. Приймає дітей за встановленим порядком від батьків (осіб, що їх замінюють) чи вчителів школи; організовує дотримання учнями режиму дня, виконання ними домашніх завдань, надає їм допомогу в навчанні, організації відпочин­ку і здобутті додаткової освіти, залучаючи їх до художньої і науково-технічної творчості, роботи спортивних секцій, гуртків та інших об'єднань за інтересами.

3.7.  Сприяє формуванню в учнів моральних якостей гро­мадянина, формує в них культуру поведінки, відповідаль­не ставлення до навчання, праці, повагу до прав людини, проводить роботу з профілактики відхилень у поведінці, позбавлення від шкідливих звичок.

3.8.  Надає допомогу в організації самоуправління в уч­нівському колективі.

3.9.  Вивчає індивідуальні здібності, інтереси й нахили учнів, їхню поведінку в сім'ї, житлово-побутові умови про­живання сім'ї, взаємини учнів з батьками чи особами, що їх замінюють.

3.10. Забезпечує у стосунках з учнями дотримання їхніх прав і свобод.

3.11. Веде у встановленому порядку документацію і звіт­ність.

3.12.  Бере участь у роботі педагогічної ради школи.

3.13. Проходить періодичний медичний огляд.

3.14.  Систематично підвищує свою професійну кваліфі­кацію; бере участь у роботі методичних об'єднань та інших формах методичної роботи.

3.15. Дотримується етичних норм поведінки, які відпові­дають громадському статусу вчителя, у школі, побуті, гро­мадських місцях.

3.16.  Створює умови для безпечного здійснення навчаль­ного процесу, ретельного дотримання правил техніки безпе­ки, санітарних та протипожежних правил; негайно сповіщає адміністрацію школи про випадки виявлення в учнів зброї, пожежо- і вибухонебезпечних предметів та пристроїв, от­рут, наркотичних і токсичних речовин, інших вилучених із цивільного вжитку речей.

3.17.  Оперативно повідомляє адміністрацію школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.

3.18. Вносить пропозиції щодо покращення й оздоровлен­ня умов здійснення освітнього процесу, а також повідомляє керівників про всі недоліки в забезпеченні навчального про­цесу, які знижують працездатність учнів.

3.19.  Проводить інструктаж учнів з техніки безпеки під час проведення виховних заходів з обов'язковою реєстрацією у класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.

3.20. Організовує вивчення учнями правил охорони праці, правил дорожнього руху, поведінки в побуті, на воді тощо.

 

4. ПРАВА

Вихователь має право на:

4.1.  Участь в управлінні школою відповідно порядку, визначеного Статутом школи.

4.2.  Захист професійної честі й гідності.

4.3. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, надання відповідних пояснень.

4.4.  Захист своїх інтересів самостійно і/чи через пред­ставника, у тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного

-  чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

4.5.  Конфіденційність дисциплінарного (службового) роз­слідування, за винятком випадків, передбачених законом.

4.6. Вільний вибір і використання методик навчання й ви­ховання, навчальних посібників і матеріалів, підручників, методів оцінювання знань учнів.

4.7.  Підвищення у встановленому порядку своєї кваліфі­кації.

4.8.  Проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.

4.9.  Давання учням під час занять і перерв обов'язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дис­циплінарної відповідальності у випадках і в порядку, визна­чених відповідними правилами.

5.  Відповідальність

5.1.  Вихователь несе відповідальність за життя і здоров'я учнів групи, за дотримання їхніх прав і свобод, визначених законодавством України.

5.2.  За невиконання чи неналежне виконання без поваж­них причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпо­рядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, визначених цією Інструкцією, вихователь несе дисциплі­нарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

5.3.  За застосування, у тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних із фізичним і/чи психічним насил­лям над особистістю учня, а також скоєння іншого амо­рального вчинку вихователь може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту».

5.4.  За навмисно завдані школі чи учасникам освітньо­го процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки вихователь несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і/чи цивільним законодавством.

 

6.  ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ'ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ)

Вихователь:

6.1. Працює за графіком, складеним виходячи з 30-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи.

6.2.  Замінює у встановленому порядку тимчасово відсут­ніх вихователів на умовах погодинної оплати.

6.3.  Самостійно планує свою роботу на навчальний рік і навчальний семестр. План роботи затверджується заступни­ком директора школи з виховної роботи.

6.4. Подає заступнику директора школи з виховної роботи письмовий звіт про свою діяльність за певний період роботи (семестр, навчальний рік).

6.5.  Одержує від директора школи та його заступників ін­формацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

6.6. Працює у тісній взаємодії з учителями, класними керів­никами і батьками учнів (особами, які їх замінюють); систе­матично здійснює обмін інформацією з питань, які належать до його компетенції, з адміністрацією та вчителями школи.


                           Корисні сайти
Сайт Міністерства освіти і науки України ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ Урядовий портал Інформаційна система управління освітою Сайт Чернігівської обласної державної адміністрації  Сайт управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації  Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Семенівська міська рада Чернігівської області Відділ освіти, молоді та спорту Семенівської міської ради Чернігівської області Сайт м. Семенівка Сайт вчителю, учням та батькам Освітній портал «Педагогічна преса»  Украина онлайн Нова Українська школа